Akcije vse do - 50 %HITRO PREVERI

Nagradne igre - splošni pogoji

Pravilnik nagradnih iger podjetja KAIT d.o.o. in z njim povezanih blagovnih znamk
Organizator nagradnih iger je podjetje KAIT d.o.o., Žarova cesta 16, 3320 Velenje, DŠ: SI26076896

1. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.

2. Kako sodelovati v nagradni igri
Odgovorite na nagradno vprašanje, če je le-to postavljeno in vpišite obvezne podatke (ime, e-naslov).

3. Podelitev nagrad
Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem, navedenim pod točko 2. in ki bodo prispeli do konca trajanja posamezne nagrade igre. Nagradno žrebanje bo potekalo prvi delovni dan po koncu nagradne igre v prostorih podjetja KAIT d.o.o.

4. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade
Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

5. Davki in akontacija dohodnine
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), nagrada pa se obdavči kot drug dohodek po navedenem zakonu.

Akontacija dohodnine se skladno s 108. členom Zakona o dohodnini ne všteva v letno dohodninsko osnovo, če vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR.
Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42,00 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke: ime in priimek, davčno številko in e-mail naslov.

V primeru, da je nagrajenec tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva).
Nagrajenec tujec, ki ima slovensko davčno številko, mora poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko (35. člen Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)).

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42,00 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Nagrade v nagradni igri, ki presega vrednost 42,00 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini obdavči po stopnji 25 % od vrednosti nagrade, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333). Izračun in akontacijo dohodnine opravi podeljevalec nagrade. Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20,00 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, vrednost dobitka pa se bo vseeno vštela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Organizator nagrajence opozarja, da obstaja možnost, da bodo zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence. Organizator nagradne igre ob koncu dohodninskega leta nagrajence tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi.

6. Obvestilo in dostava nagrad
Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 30 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail naslov. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti.

7. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni (www.lovingpaw.si), Facebook (www.facebook.com/lovingpaw.si) in Instagram (https://www.instagram.com/lovingpaw.si/) strani Malince. Seznam nagrajencev hrani podjetje KAIT d.o.o., Žarova cesta 16, 3320 Velenje. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja KAIT d.o.o. in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR)

10. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: KAIT d.o.o., Žarova cesta 16, 3320 Velenje.

11. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

12. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Loving Paw - Najboljše za kužke in muce (www.facebook.com/lovingpaw.si) in Instagram profilu (https://www.instagram.com/lovingpaw.si) in na spletni strani www.lovingpaw.si.

Pravkar dodano na vaš seznam želja:
moj seznam želja
Pravkar ste dodali ta izdelek v košarico:
Pojdi v košarico